Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Strona internetowa

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80797
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6618
Przyznanie statusu bezrobotnego 4454
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3687
Utrata statusu bezrobotnego 3490
Utrata statusu poszukującego pracy 2989
Rejestracja bezrobotnych 12569
Rejestracja przez Internet 9688
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12359
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4101
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3341
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2238
Rejestracja poszukujących pracy 6084
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4315
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2929
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6968
Prawa bezrobotnych 4612
Prawa poszukujących pracy 3609
Obowiązki bezrobotnych 4538
Obowiązki poszukujących pracy 3266
Harmonogram zgłoszeń 15366
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3562
Wydawanie zaświadczeń 7174
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12623
Pośrednictwo pracy krajowe 3284
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2925
Poradnictwo zawodowe 4185
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9085
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3559
Staże 13948
Prace interwencyjne 4115
Roboty publiczne 3211
Prace społecznie użyteczne 4057
Bon stażowy 4676
Bon szkoleniowy 3729
Bon zatrudnieniowy 3128
Bon na zasiedlenie 4801
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2777
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18304
Wysokość świadczeń pieniężnych 9035
Zasiłek dla bezrobotnych 10550
Okres pobierania zasiłku 1752
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4587
Ubezpieczenie zdrowotne 3159
Dodatek aktywizacyjny 5000
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13391
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4623
Zwrot kosztów przejazdu 4032
Zwrot kosztów zakwaterowania 3099
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5443
Pożyczka szkoleniowa 4733
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2932
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2710
Agencje zatrudnienia 4882
Inne informacje 4577
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5686
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36619
Zgłoszenie oferty pracy 5885
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3331
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3361
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5043
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2760
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2749
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11095
Pośrednictwo pracy krajowe 2510
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1817
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4125
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4081
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1694
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2652
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2741
Staże 23169
Prace interwencyjne 5686
Roboty publiczne 3358
Prace społecznie użyteczne 3717
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6331
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2869
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3059
Zwolnienia grupowe 2540
Wysokość świadczeń pieniężnych 4139
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3311
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2697
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 2037
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2348
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1815
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2884
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2574
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2219
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3328
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12704
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4672
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4668
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 307
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 581
Zezwolenie na pracę sezonową 351
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 312
Wykaz zawodów 310
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 277
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2236
Tryb postępowania 2430
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2054
Wymagane dokumenty 2468
Opłaty 2455
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3624
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2100