Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 74066
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5873
Przyznanie statusu bezrobotnego 3758
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3056
Utrata statusu bezrobotnego 2886
Utrata statusu poszukującego pracy 2409
Rejestracja bezrobotnych 11279
Rejestracja przez Internet 8471
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11095
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3325
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2783
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1701
Rejestracja poszukujących pracy 5350
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3665
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2436
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6195
Prawa bezrobotnych 3949
Prawa poszukujących pracy 3043
Obowiązki bezrobotnych 3863
Obowiązki poszukujących pracy 2690
Harmonogram zgłoszeń 13645
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 2855
Terminarz wypłacania świadczeń 3321
Październik 2017 2410
Wrzesień 2017 2327
Wydawanie zaświadczeń 6279
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11377
Pośrednictwo pracy krajowe 2761
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2349
Poradnictwo zawodowe 3384
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7919
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2979
Staże 12839
Prace interwencyjne 3481
Roboty publiczne 2656
Prace społecznie użyteczne 3565
Bon stażowy 4010
Bon szkoleniowy 3015
Bon zatrudnieniowy 2531
Bon na zasiedlenie 3669
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2276
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16530
Wysokość świadczeń pieniężnych 8089
Zasiłek dla bezrobotnych 8742
Okres pobierania zasiłku 1100
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3882
Ubezpieczenie zdrowotne 2599
Dodatek aktywizacyjny 4235
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11616
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3914
Zwrot kosztów przejazdu 3405
Zwrot kosztów zakwaterowania 2563
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4686
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3387
Pożyczka szkoleniowa 4064
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2392
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2124
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2167
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1481
Tryb postępowania 1653
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1415
Wymagane dokumenty 1743
Opłaty 1603
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1855
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1405
Zatrudnienie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1651
Dokumenty do pobrania 19985
Agencje zatrudnienia 4240
Inne informacje 3939
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4991
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 32206
Zgłoszenie oferty pracy 4979
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3176
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2712
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2733
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4193
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2265
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2274
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9748
Pośrednictwo pracy krajowe 2027
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1341
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3576
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3431
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1289
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2177
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2255
Staże 21775
Prace interwencyjne 4898
Roboty publiczne 2855
Prace społecznie użyteczne 3285
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5611
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2413
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2544
Zwolnienia grupowe 2071
Wysokość świadczeń pieniężnych 3683
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 2854
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2259
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1602
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1897
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1419
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2400
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2100
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1804
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2951
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10441
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3821
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3948
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1799
Tryb postępowania 1947
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1679
Wymagane dokumenty 1988
Opłaty 1997
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3252
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1705
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1766