Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Strona internetowa

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 81628
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6731
Przyznanie statusu bezrobotnego 4566
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3791
Utrata statusu bezrobotnego 4083
Utrata statusu poszukującego pracy 3100
Rejestracja bezrobotnych 12732
Rejestracja przez Internet 9892
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12618
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4204
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3421
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2319
Rejestracja poszukujących pracy 6197
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4408
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3023
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7053
Prawa bezrobotnych 4695
Prawa poszukujących pracy 3703
Obowiązki bezrobotnych 4657
Obowiązki poszukujących pracy 3356
Harmonogram zgłoszeń 15626
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3680
Wydawanie zaświadczeń 7332
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12873
Pośrednictwo pracy krajowe 3371
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3017
Poradnictwo zawodowe 4335
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9270
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3668
Staże 14175
Prace interwencyjne 4209
Roboty publiczne 3296
Prace społecznie użyteczne 4145
Bon stażowy 4760
Bon szkoleniowy 3828
Bon zatrudnieniowy 3228
Bon na zasiedlenie 4963
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2854
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18487
Wysokość świadczeń pieniężnych 9151
Zasiłek dla bezrobotnych 10733
Okres pobierania zasiłku 1860
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4697
Ubezpieczenie zdrowotne 3271
Dodatek aktywizacyjny 5107
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13702
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4710
Zwrot kosztów przejazdu 4133
Zwrot kosztów zakwaterowania 3206
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5562
Pożyczka szkoleniowa 4814
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3005
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2799
Agencje zatrudnienia 4975
Inne informacje 4671
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5775
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37153
Zgłoszenie oferty pracy 6024
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3440
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3487
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5162
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2835
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2808
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11220
Pośrednictwo pracy krajowe 2595
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1889
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4221
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4179
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1753
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2706
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2815
Staże 23377
Prace interwencyjne 5813
Roboty publiczne 3452
Prace społecznie użyteczne 3788
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6469
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2945
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3121
Zwolnienia grupowe 2602
Wysokość świadczeń pieniężnych 4208
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3375
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2810
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 2141
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2413
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1887
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2949
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2649
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2270
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3411
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 13133
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4886
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4778
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 369
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 855
Zezwolenie na pracę sezonową 462
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 384
Wykaz zawodów 376
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 345
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2296
Tryb postępowania 2504
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2109
Wymagane dokumenty 2548
Opłaty 2531
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3683
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2160