Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Strona internetowa

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 79880
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6535
Przyznanie statusu bezrobotnego 4347
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3598
Utrata statusu bezrobotnego 3407
Utrata statusu poszukującego pracy 2906
Rejestracja bezrobotnych 12410
Rejestracja przez Internet 9519
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12145
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4009
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3257
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2147
Rejestracja poszukujących pracy 5977
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4205
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2852
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6880
Prawa bezrobotnych 4507
Prawa poszukujących pracy 3533
Obowiązki bezrobotnych 4436
Obowiązki poszukujących pracy 3181
Harmonogram zgłoszeń 15142
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3434
Terminarz wypłacania świadczeń 3923
Marzec 2018 1212
Wydawanie zaświadczeń 7047
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12501
Pośrednictwo pracy krajowe 3206
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2828
Poradnictwo zawodowe 4053
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8912
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3476
Staże 13779
Prace interwencyjne 4012
Roboty publiczne 3126
Prace społecznie użyteczne 3980
Bon stażowy 4586
Bon szkoleniowy 3622
Bon zatrudnieniowy 3047
Bon na zasiedlenie 4667
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2704
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18108
Wysokość świadczeń pieniężnych 8912
Zasiłek dla bezrobotnych 10347
Okres pobierania zasiłku 1652
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4467
Ubezpieczenie zdrowotne 3069
Dodatek aktywizacyjny 4894
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13110
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4536
Zwrot kosztów przejazdu 3945
Zwrot kosztów zakwaterowania 3016
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5323
Pożyczka szkoleniowa 4644
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2842
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2615
Dokumenty do pobrania 22223
Agencje zatrudnienia 4782
Inne informacje 4479
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5596
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36146
Zgłoszenie oferty pracy 5739
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3225
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3269
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4910
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2672
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2674
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10960
Pośrednictwo pracy krajowe 2433
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1735
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4038
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3981
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1629
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2575
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2659
Staże 22939
Prace interwencyjne 5571
Roboty publiczne 3277
Prace społecznie użyteczne 3642
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6227
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2799
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2976
Zwolnienia grupowe 2466
Wysokość świadczeń pieniężnych 4066
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3252
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2628
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1973
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2284
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1744
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2810
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2489
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2153
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3278
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12145
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4534
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4563
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 236
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 388
Zezwolenie na pracę sezonową 267
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 238
Wykaz zawodów 231
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 203
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2161
Tryb postępowania 2346
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1992
Wymagane dokumenty 2392
Opłaty 2372
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3555