Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 72127
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5688
Przyznanie statusu bezrobotnego 3612
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2955
Utrata statusu bezrobotnego 2787
Utrata statusu poszukującego pracy 2311
Rejestracja bezrobotnych 10889
Rejestracja przez Internet 8247
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10813
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3150
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2688
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1619
Rejestracja poszukujących pracy 5192
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3547
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2353
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6002
Prawa bezrobotnych 3817
Prawa poszukujących pracy 2926
Obowiązki bezrobotnych 3742
Obowiązki poszukujących pracy 2582
Harmonogram zgłoszeń 13219
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 2705
Terminarz wypłacania świadczeń 3174
Sierpień 2017 2374
Lipiec 2017 735
Wydawanie zaświadczeń 6096
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11110
Pośrednictwo pracy krajowe 2663
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2258
Poradnictwo zawodowe 3255
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7725
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2870
Staże 12610
Prace interwencyjne 3379
Roboty publiczne 2553
Prace społecznie użyteczne 3489
Bon stażowy 3881
Bon szkoleniowy 2887
Bon zatrudnieniowy 2419
Bon na zasiedlenie 3418
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2182
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16076
Wysokość świadczeń pieniężnych 7889
Zasiłek dla bezrobotnych 8460
Okres pobierania zasiłku 961
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3747
Ubezpieczenie zdrowotne 2512
Dodatek aktywizacyjny 4076
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11265
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3791
Zwrot kosztów przejazdu 3298
Zwrot kosztów zakwaterowania 2449
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4551
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3271
Pożyczka szkoleniowa 3943
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2303
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2015
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2081
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1402
Tryb postępowania 1571
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1337
Wymagane dokumenty 1654
Opłaty 1523
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1768
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1328
Zatrudnienie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1576
Dokumenty do pobrania 19251
Agencje zatrudnienia 4138
Inne informacje 3826
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4846
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 31193
Zgłoszenie oferty pracy 4796
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3066
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2617
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2641
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4028
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2182
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2186
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9380
Pośrednictwo pracy krajowe 1944
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1255
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3468
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3340
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1217
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2097
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2174
Staże 21390
Prace interwencyjne 4747
Roboty publiczne 2756
Prace społecznie użyteczne 3209
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5447
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2318
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2440
Zwolnienia grupowe 1996
Wysokość świadczeń pieniężnych 3595
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 2756
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2153
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1525
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1807
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1342
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2310
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2023
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1742
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2878
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10125
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3673
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3866
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1729
Tryb postępowania 1880
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1607
Wymagane dokumenty 1920
Opłaty 1924
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3190
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1637
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1698