Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 75798
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6041
Przyznanie statusu bezrobotnego 3887
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3185
Utrata statusu bezrobotnego 2985
Utrata statusu poszukującego pracy 2503
Rejestracja bezrobotnych 11607
Rejestracja przez Internet 8724
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11377
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3497
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2886
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1800
Rejestracja poszukujących pracy 5492
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3792
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2531
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6360
Prawa bezrobotnych 4069
Prawa poszukujących pracy 3153
Obowiązki bezrobotnych 3987
Obowiązki poszukujących pracy 2796
Harmonogram zgłoszeń 14080
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3007
Terminarz wypłacania świadczeń 3437
Grudzień 2017 2708
Listopad 2017 2569
Wydawanie zaświadczeń 6479
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11671
Pośrednictwo pracy krajowe 2851
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2449
Poradnictwo zawodowe 3514
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8151
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3089
Staże 13116
Prace interwencyjne 3586
Roboty publiczne 2763
Prace społecznie użyteczne 3639
Bon stażowy 4126
Bon szkoleniowy 3131
Bon zatrudnieniowy 2638
Bon na zasiedlenie 3905
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2371
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16970
Wysokość świadczeń pieniężnych 8287
Zasiłek dla bezrobotnych 9056
Okres pobierania zasiłku 1236
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4013
Ubezpieczenie zdrowotne 2685
Dodatek aktywizacyjny 4390
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11958
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4070
Zwrot kosztów przejazdu 3527
Zwrot kosztów zakwaterowania 2676
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4853
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3501
Pożyczka szkoleniowa 4181
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2486
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2225
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2258
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1567
Tryb postępowania 1737
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1498
Wymagane dokumenty 1830
Opłaty 1691
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1938
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1482
Zatrudnienie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1726
Dokumenty do pobrania 20586
Agencje zatrudnienia 4358
Inne informacje 4059
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5134
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33194
Zgłoszenie oferty pracy 5179
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3318
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2822
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2850
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4374
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2350
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2360
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10078
Pośrednictwo pracy krajowe 2123
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1420
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3693
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3535
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1370
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2264
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2340
Staże 22135
Prace interwencyjne 5080
Roboty publiczne 2948
Prace społecznie użyteczne 3363
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5764
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2497
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2646
Zwolnienia grupowe 2171
Wysokość świadczeń pieniężnych 3772
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 2950
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2322
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1695
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1998
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1477
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2500
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2185
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1889
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3006
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10825
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3988
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4047
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1873
Tryb postępowania 2028
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1746
Wymagane dokumenty 2069
Opłaty 2076
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3315
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1770
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1836