Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 78491
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6334
Przyznanie statusu bezrobotnego 4142
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3401
Utrata statusu bezrobotnego 3210
Utrata statusu poszukującego pracy 2717
Rejestracja bezrobotnych 12105
Rejestracja przez Internet 9242
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11861
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3800
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3080
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1967
Rejestracja poszukujących pracy 5759
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4011
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2691
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6676
Prawa bezrobotnych 4305
Prawa poszukujących pracy 3350
Obowiązki bezrobotnych 4231
Obowiązki poszukujących pracy 2998
Harmonogram zgłoszeń 14693
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3232
Terminarz wypłacania świadczeń 3679
Marzec 2018 866
Wydawanie zaświadczeń 6821
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12250
Pośrednictwo pracy krajowe 3026
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2642
Poradnictwo zawodowe 3802
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8631
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3282
Staże 13509
Prace interwencyjne 3815
Roboty publiczne 2941
Prace społecznie użyteczne 3803
Bon stażowy 4374
Bon szkoleniowy 3387
Bon zatrudnieniowy 2851
Bon na zasiedlenie 4375
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2551
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17784
Wysokość świadczeń pieniężnych 8660
Zasiłek dla bezrobotnych 9505
Okres pobierania zasiłku 1477
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4264
Ubezpieczenie zdrowotne 2890
Dodatek aktywizacyjny 4675
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12697
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4327
Zwrot kosztów przejazdu 3759
Zwrot kosztów zakwaterowania 2849
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5105
Pożyczka szkoleniowa 4447
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2676
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2443
Dokumenty do pobrania 21662
Agencje zatrudnienia 4599
Inne informacje 4292
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5412
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 35095
Zgłoszenie oferty pracy 5488
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3524
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3020
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3079
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4653
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2508
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2513
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10653
Pośrednictwo pracy krajowe 2267
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1568
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3863
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3775
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1489
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2418
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2489
Staże 22590
Prace interwencyjne 5351
Roboty publiczne 3107
Prace społecznie użyteczne 3476
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6017
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2645
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2817
Zwolnienia grupowe 2310
Wysokość świadczeń pieniężnych 3910
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3103
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2478
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1829
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2133
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1599
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2657
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2319
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2008
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3142
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 11377
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4280
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4382
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 101
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 167
Zezwolenie na pracę sezonową 112
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 90
Wykaz zawodów 93
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 59
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2000
Tryb postępowania 2188
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1856
Wymagane dokumenty 2225
Opłaty 2213