Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat dąbrowski

Zobacz również:
2018 Styczeń
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 430 198 144 67 2992 1650 495 248
w tym
osoby
poprzednio pracujące 383 171 124 58 2592 1405 493 247
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 1 3 - 80 56 37 24
dotychczas nie pracujące 47 27 20 9 400 245 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 324 140 106 45 2285 1234 359 171
w tym posiadający gospodarstwo rolne 48 24 15 7 429 247 108 48
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 39 20 23 8 149 65 4 4
Cudzoziemcy - - - - 1 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 124 65 44 20 957 499 129 68
Bez doświadczenia zawodowego 98 58 39 20 631 398 3 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 23 - 7 - 585 - 39
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 409 196 120 58 2675 1503 358 189

W tym

Do 30 roku życia 239 108 90 43 1141 657 138 82
Do 25 roku życia 159 74 58 27 588 285 50 27
długotrwale bezrobotne 126 80 39 22 1670 1046 33 24
Powyżej 50 roku życia 46 17 10 5 504 170 115 45
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 69 35 17 11 785 632 156 104
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 - - - 10 7 1 1
Niepełnosprawni 13 5 3 1 96 44 20 9
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2820 1575 2152 1181 461 242
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 430 198 324 140 89 37

z tego

po raz pierwszy 40 17 26 12 3 -
po raz kolejny 390 181 298 128 86 37

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 1 1 1 1
po stażu 20 15 14 10 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 2 4 2 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 258 123 191 87

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 144 67 106 45

z tego

niesubsydiowanej 130 60 96 40

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 14 7 10 5

z tego

prac interwencyjnych 2 2 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 3 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 2 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 5 3 4 3
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 16 11 12 8
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 3 5 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 6 10 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 52 27 38 21
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 2 2 1
innych 15 4 14 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2992 1650 2285 1234
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 369 198 298 154

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1075 640 552 275 487 166 1622 1004
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 239 108 159 74 46 17 126 80
z tego po raz pierwszy 27 13 23 10 3 1 - -
po raz kolejny 212 95 136 64 43 16 126 80

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - - - - -
po stażu 17 12 10 6 - - 4 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 2 - - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 161 82 110 56 29 13 78 38

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 90 43 58 27 10 5 39 22

z tego

niesubsydiowanej 80 37 49 22 9 5 38 21
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - 1 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 10 6 9 5 1 - 1 1
z tego prac interwencyjnych 2 2 2 2 - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - 1 - 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 2 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 5 3 4 2 - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 12 9 8 6 1 - 4 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 2 3 2 1 - 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 12 5 9 5 - - 4 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 42 22 31 15 3 3 14 6
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 2 - -
innych 2 1 1 1 5 1 14 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 9 13 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1141 657 588 285 504 170 1670 1046
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 252 137 180 79 35 12 158 112
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 134 81
zatrudnione przy robotach publicznych 4 3
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 -
odbywające staż 183 127
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 6 -
w tym powyżej 60 roku życia 2 -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 28 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 30 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12 8
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 3 39 15
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 41 27 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 41 27 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 2 9 4