Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon na zasiedlenie
Strona internetowa

Bon na zasiedlenie

 

Bon na zasiedlenie - starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30 roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • za wykonywanie pracy osiągnie wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym;
 • będzie pozostawała w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadziła działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Osoba bezrobotna, która otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązuje się:

do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy:

 • dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;

do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić w powiatowym urzędzie pracy:

 • oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Bon na zasiedlenie zostaje przyznany:

 • na wniosek bezrobotnego, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa pomiędzy starostą i bezrobotnym;
 • w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia.

  

Podstawa prawna

 • art. 66n. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Akt wykonawczy

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w pok. 15

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Grażyna Dzięgiel-Pietras

15

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 115

 

Strona dodana przez: Barbara Wszół (2014-08-07 10:28:16)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-02-05 15:14:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/403