Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Strona internetowa

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

 

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

 

 

Rodzaj dokumentu

Uwagi

Wypełniona karta rejestracyjna

druk karty dostępny w siedzibie Urzędu

-

 

Dowód osobisty

- w przypadku braku dowodu osobistego - paszport
+ poświadczenie zameldowania

- w przypadku obcokrajowca karta stałego pobytu

 

-

-

 

Nakaz płatniczy

 

kserokopia +
oryginały do wglądu

w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego

 

Świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów

 

kserokopia +
oryginał do wglądu

-

 

Świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło

 

kserokopie +
oryginały do wglądu

-

 

Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia

 

kserokopie +
oryginały do wglądu

np. zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

kserokopie +
oryginały do wglądu

w przypadku jego posiadania

 

Decyzja o likwidacji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

kserokopia +
oryginały do wglądu

w przypadku kiedy osoba prowadziła działalność gospodarczą

 

Decyzja o zwieszeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

kserokopie +
oryginały do wglądu

w sytuacji kiedy osoba planuje zarejestrować się w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

 

Zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 

oryginał

jeżeli dotyczy - zaświadczenie wystawiane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia

 

oryginał

jeżeli dotyczy - zaświadczenie wystawiane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zdolność do pracy

oryginał

w przypadku, gdy osoba po ustaniu zatrudnienia przebywała na zasiłku chorobowym dłużej niż 30 dni - zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza

 

Zaświadczenie o okresie pobierania renty inwalidzkiej, świadczenia rehabilitacyjnego, renty szkoleniowej

 

oryginał

jeżeli dotyczy - zaświadczenie wystawiane jest przez ZUS

Zaświadczenie o dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

oryginał

jeżeli dotyczy - zaświadczenie wydawane jest przez KRUS

Książeczka wojskowa

kserokopia 2, 3 str. oraz stron na których wskazany jest okres odbywania służby wojskowej + oryginał do wglądu

 

jeżeli dotyczy

 

Inne dokumenty, wynikające z oświadczenia zawartego w karcie rejestracyjnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 

 

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

 

Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

 

Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

 

Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu. Osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012, poz. 1299)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:01:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49