Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Informacje ogólne
Strona internetowa

Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

W związku ze zmianami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), wprowadzonych nowelizacją z dnia 14 marca 2014 r., która weszła w życie w dniu 27 maja 2014 r., zmieniono brzmienie przepisów art. 22 i 23 ustawy, które regulowały działalność rad zatrudnienia. Nowe uregulowania przewidują powołanie, w miejsce rad zatrudnienia, rad rynku pracy, będących organami opiniodawczo-doradczymi, które działają na różnych szczeblach administracji państwowej.

 

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Dąbrowskiego w sprawach polityki rynku pracy.

 

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród:

 1. działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 2. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

 

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w powiatowej radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

 

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnieniaw powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla powiatu dąbrowskiegona finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdańi wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 9. opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

 

 

Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

 

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztowąi zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • kryteria doboru bezrobotnych,
 • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Członek powiatowej rady rynku pracy może zostać odwołany:

1)  na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;

2)  z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

 

 

Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.

 

 

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

 

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).   
Strona dodana przez: Barbara Wszół (2015-01-08 11:58:11)
Zredagowana przez: Piotr Kilian (2015-04-10 11:34:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/informacje-ogolne/444