Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Strona internetowa

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?

 

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwentom Klubów Integracji Społecznej (KIS) lub poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą, w tym polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do niej po jej założeniu.

 

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej regulują:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn.zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380);
 3. Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018r. stanowiące Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.01.2018r. i Uchwały Nr 1/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.01.2018r.;

Kto może otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości?

 • Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

 • Absolwent CIS lub absolwent KIS, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1828),

 • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Wielkość dofinansowania określona jest w umowie i nie może być wyższa jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość dofinansowania przyznawana przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 roku wynosi 21 000,00 zł.

 

 

Osoby, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązane są dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy o przyznanie jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Na co można wydać otrzymane dofinansowanie.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakupów środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej. Istnieją jednak pewne ograniczenia w tym zakresie i dlatego też należy bezwzględnie, najpierw zapoznać się z Zasadami udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Dopuszczalne formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zabezpieczenie przyznanych środków w formie:

 • weksla z poręczeniem wekslowym,
 • aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancji bankowej,
 • blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • poręczenia osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w pok. 10

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Magdalena Ciuruś

10

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 110

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-02-06 07:57:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81