Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych
Strona internetowa

Obowiązki bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma obowiązek do:

 

- przedstawienia w dniu rejestracji danych osobowych, informacji oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i uprawnień.

 

- przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd (szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

 

- zgłaszania się w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub w innym celu wynikajacym z ustawy i okreslonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

 

- składania lub przesyłania Powiatowemu Urzędowi Pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.

 

- zawiadamiania do 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

- zwrotu kosztów szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych nie ukończonego z winy bezrobotnego, chyba że powodem nie ukończenia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

- poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy.

 

- powiadamiania Powiatowy Urząd Pracy o wyjeździe za granicę lub o pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 

- powiadomienia urzędu w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie nie stawienia się w wyznaczonym terminie.

 

- zawiadomienia urzędu o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia w wymaganej formie określonej w odrębnych przepisach oraz dostarczyć to zaświadczenie bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy najpóźniej w okresie do 7 dni.

 

- powiadomienia urzędu o każdym przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu.

 

 

Powiadomienie może nastąpić :

 

- osobiście, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty

 

- w przypadku nie zgłoszenia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie z przyczyn uznanych za usprawiedliwione

- usprawiedliwienie nieobecności i wypłata zasiłku następuje po dostarczeniu odpowiedniego dowodu,

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262 poz. 2607 z późn. zm.)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-06-06 13:04:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62