Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Strona internetowa

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest to forma aktywizacji zawodowej, realizowana bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, przebiegająca według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej zakończona egzaminem.


Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

 • przyuczenie do pracy (forma krótka):
  • może trwać od 3 do 6 miesięcy;
  • ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
  • kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzonym przez komisję powołaną przez kuratora oświaty lub komisję izby rzemieślniczej lub instytucje szkoleniową wskazaną przez starostę wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy;
  • osoba, która zdała egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności,
 • praktyczna nauka zawodu (forma długa):
  • może trwać od 6 do 12 miesięcy;
  • umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub do egzaminu czeladniczego właściwego dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
  • kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez komisje izb rzemieślniczych;
  • osoba, która zdała egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwo czeladnicze.

Uczestnikami przygotowania zawodowego dorosłych mogą być osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako:

 • osoby bezrobotne,osoby poszukujący pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub stan likwidacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika,
  • są zatrudnione, wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą wieku 45 lat i powyżej, i zostały skierowane na przygotowanie zawodowe dorosłych przez powiatowy urząd pracy.

Uprawnienia osoby odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych:

 • stypendium w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; stypendium nie przysługuje za okres nieusprawiedliwionej nieobecności oraz w okresie pobierania z innego tytułu stypendium, diety lub innego rodzaju świadczenia pieniężnego w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy,
 • bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia,
 • dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; pracodawca jest obowiązany udzielić ich przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego,

Urząd Pracy może sfinansować osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych koszty:

 • przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
 • zakwaterowania, gdy odbywają się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,
 • opieki nad dzieckiem(i) do lat 7 lub osoba zależną.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu
kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Ponowna rejestracja jest możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

 

Z inicjatywą skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może wystąpić:

 • powiatowy urząd pracy - przedkłada bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycję udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych;
 • pracodawca - może złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, we wniosku pracodawca może wskazać osobę, którą chciałby przyjąć;
 • osoba zainteresowana - może złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych; we wniosku kandydat powinien wskazać zadania, które chciałby wykonywać, kwalifikacje lub umiejętności, które chciałby uzyskać.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą lub pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.


W programie przygotowania zawodowego dorosłych na naukę umiejętności praktycznych przeznacza sie co najmniej 80 % czasu, natomiast 20% czasu to nauka teorii, która może odbywać się u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.


Pracodawcy, z którym urząd pracy zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego
dorosłych przysługuje:

 • refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
 • jednorazowa premia na wniosek pracodawcy złożony po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli uczestnik ukończy program przygotowani zawodowego dorosłych i zda egzamin - w wysokości ustalonej w umowie za każdy pełny miesiąc programu.

Finansowanie kosztów przygotowania zawodowego dorosłych jest fakultatywną formą pomocy, a liczba osób oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości posiadanych środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:28)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-02 10:15:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/70