Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Strona internetowa

Staże

Staż – jest nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Może być organizowany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie przekraczający 12 miesięcy (dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, objętych II profilem pomocy) lub 6 miesięcy (dla pozostałych osób objętych II profilem pomocy).

 1. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę Powiatu, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
 2. Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 3. Osoba bezrobotna skierowana do odbycia stażu wykonuje zadania w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika na danym stanowisku lub w zawodzie nie przekraczającym 8 godzin na dobę i  40 godzin tygodniowo, a bezrobotny będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 4. Osoba bezrobotna nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Urząd może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
 5. Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku, od którego odprowadzane są  składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i wypadkowa). Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
 6. Osobie bezrobotnej, odbywającej staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
 7. Osobie bezrobotnej, odbywającej staż przysługuje  prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II w dziale pierwszym ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
 8. Bezrobotnemu, odbywającemu  staż pracodawca przysługują dni wolne  w  wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Dni wolnych udziela pracodawca na wniosek bezrobotnego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany  udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 9. Ilość zawartych umów na organizowanie staży dla osób bezrobotnych w danym roku ograniczona jest wielkością środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Zasady doboru pracodawców

 

 1. Organizatorem stażu może być: 

 1. pracodawca,

 2. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców,

 3. organizacja pozarządowa,

 4. rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

 5. pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

 2. Umowy stażowe są zawierane w szczególności z organizatorami stażu, którzy:

 1. prowadzą działalność co najmniej przez 3 miesiące lub upłynął okres 3 miesięcy od daty wznowienia działalności gospodarczej;

 2. gwarantują osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy,

 3. deklarują zatrudnienie bezpośrednio po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu, jeśli staż jest finansowany z EFS lub 1 miesiąc, gdy staż jest finansowany ze środków algorytmu powiatowego.

 4. wywiązali się ze zobowiązań zawartych w umowach z tut. Urzędem w ramach aktywizacji bezrobotnych, w tym w szczególności z deklaracji zatrudnienia,

 5. nie korzystali dotychczas z form aktywizacji zawodowej przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Staże w ramach bonu stażowego organizowane będą w szczególności u Organizatorów, którzy spełniają kryteria , o których mowa w pkt 2 ppkt a, b, d i e oraz którzy deklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej bezpośrednio po okresie stażu przez okres min. 6 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu na umowę o pracę.

 4. Staże (także w ramach bonu stażowego) nie będą organizowane u Organizatorów, którzy:

 • znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości oraz przeprowadzają zwolnienia grupowe,
 • w okresie 365 dni przed złożeniem wniosku zostali ukarani lub skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy,
 • zalegają z opłatami na ZUS i US,
 • nie wywiązali się okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku z realizacji uprzednio zawartych umów o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych, o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub innych form przewidzianych w ustawie, licząc od daty zakończenia umowy,
 • wskazali jako kandydata na staż osobę bezrobotną, która posiada co najmniej 6-cio miesięczne  doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku pracy.

5. U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania   wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

6. U Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, do odbycia stażu może zostać     

    skierowany 1 bezrobotny.

 

Zasady doboru bezrobotnych do odbywania stażu

 

Na staż mogą zostać skierowani bezrobotni zarejestrowani w tut. Urzędzie, dla których ustalono profil II pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowanego wspólnie z doradcą klienta.

 

Na staż będą kierowane w pierwszej kolejności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • bezrobotne do 30 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • bezrobotne posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do18 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne.

Okres odbywania stażu:

 • dla skierowanych osób do 30 roku życia wynosi od 3 do 12 miesięcy,
 • dla pozostałych osób bezrobotnych od 3 do 6 miesięcy,
 • w ramach bonu stażowego dla osób do 30 roku życia wynosi 6 miesięcy.

Osoby bezrobotne mogą odbywać staż na stanowisku pracy, na którym nie posiadają doświadczenia zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Doradca klienta opiniuje zasadność skierowania osoby bezrobotnej do odbycia stażu na podstawie opracowanego wspólnie Indywidualnego Planu Działania.

 

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu (także w ramach bonu stażowego) u tego samego organizatora, na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

Bezrobotny może zostać skierowany do odbycia stażu nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zakończenia aktywnej formy wsparcia  (staż, roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przygotowanie zawodowe dorosłych) – przerwa nie dotyczy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 

Na staż mogą nie być kierowane osoby bezrobotne, które odmówiły podjęcia zatrudnienia (w tym również u pracodawcy u którego odbywały staż) w okresie ostatnich 12 miesięcy  oraz dla których urząd posiada wolne miejsca pracy na dzień rozpatrywania wniosku.

 

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w pok. 14 

 

Imię i nazwisko

Zakres

Nr pokoju

Telefon

Agnieszka Szajor

Staże finansowane ze środków Funduszu Pracy i środków rezerwy

14

(14) 642-24-78  lub (14) 642-31-78 wew. 114

Katarzyna Zych

Staże w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

14

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 215

Anna Swół

Staże w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

14

(14) 642-24-78  lub (14) 642-31-78 wew. 215

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-02-02 14:53:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/sta%C5%BCe/71