Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Strona internetowa

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia  - Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 

1)        braku kwalifikacji zawodowych,

2)        konieczności­ zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

3)        utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

4)        braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Bezrobotny może zostać skierowany na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Szkolenie Finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, ze przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

 

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia  w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

W okresie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 

Szkolenia kierowane są do:

 

-   osób bezrobotnych,

-   osób poszukujących pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn  dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek  socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy
 • pobierają rentę szkoleniową
 • pobierają świadczenie szkoleniowe
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza   podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
 • wykonują inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej i są zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane są ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest źródłem środków przeznaczonych na szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

 

Na wniosek bezrobotnego mogą zostać sfinansowane koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Na wniosek bezrobotnego mogą być sfinansowane koszty studiów podyplomowych do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.

 

W przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania studiów podyplomowych, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

 

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 18 miesięcy licząc od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

 

 

Podstawa prawna

 • art. 40,41,42,43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Akt wykonawczy

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w pok. 12A

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Lucyna Dudek

12A

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 212

Beata Świątek-Duda

12A

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 212

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-02-15 09:25:24)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plan szkoleń grupowych na 2018 (RPO) 2018-02-15 965.64kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69