Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Strona internetowa

Utrata statusu bezrobotnego

Bezrobotny traci swój status, gdy:

 1. nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 2. otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 3. otrzymał jednorazowo środki z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 4. rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 5. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 6. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym przez urząd terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; osoba traci posiadany status na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia się,
  • 180 dni w przypadku drugiego niestawienia się
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia.
 7. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania, skutkującą zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy;
 8. z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5;
 9. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;
 10. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 – dniowego;
 11. nieprzedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby;
 12. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 13. złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

Bezrobotny nie traci swojego statusu z powodu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 90 dni, tylko w sytuacji gdy dotyczy to kobiet w ciąży i w trakcie połogu. Nie dotyczy to okoliczności gdy bezrobotna sama wystąpi z wnioskiem o pozbawienie posiadanego statusu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2016-06-17 10:22:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44