Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacja

I N F O R M A C J A

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, uprzejmie informuje, że złożone w roku bieżącym wnioski o:

- organizację stażu dla osób bezrobotnych,

- zorganizowanie prac interwencyjnych dla bezrobotnych,

- organizację robót publicznych,

- przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

- przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

w chwili obecnej pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wnioski, o których mowa wyżej zostaną rozpatrzone po ukonstytuowaniu się Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej (kadencja poprzedniej PRZ zakończyła się z końcem ubiegłego roku) i podjęciu przez nią Uchwały dotyczącej podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych.

O rozpatrzeniu wniosku każdy Wnioskodawca zostanie  poinformowany stosownym pismem.

Nadmienia się, iż wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do PUP.

Rekrutacja osób do projektu "Konserwator"

Dofinansowani z funduszy europejskich