Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, który będzie prowadzony od dnia 25.07.2017 r. do dnia 04.08.2017 r.

 

Kwota środków KFS do rozdysponowania w ogłoszonym naborze wynosi 81.478,56 zł

 

Wniosek może złożyć każdy pracodawca, który chciałby podnieść kwalifikacje zawodowe swoje lub pracowników oraz uzasadni konieczność odbycia konkretnej formy kształcenia ustawicznego i wskazaną w nim zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków KFS. W przypadku wykorzystania środków z KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony, a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej będzie przyznawał w pierwszej kolejnosci wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski mieszczą się w obszarze jednego z priorytetów ogłoszonych w przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach limitu na 2017 rok:

 

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; - priorytet nr 1 - informacja dotycząca opisu obowiązującego priorytetu 1.
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; - priorytet 2 na postawie Barometru zawodów deficytowych w powiecie dąbrowskim oraz województwie małopolskim.
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej - priorytet nr 3.

UWAGA:

Powiatowy Urząd Pracy może rozpatrzyć pozytywnie wniosek pracodawcy, który nie wpisuje się w żaden z priorytetów jedynie wtedy, kiedy pozostaną w dyspozycji PUP środki po rozpatrzeniu wniosków spełniających priorytety.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia następujące kryteria oceny zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRPiPS tj.:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. dostępność środków KFS i środków rezerwy KFS.

 

UWAGA:

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w 2017 roku.

 

Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcywraz z załącznikami można składać:

 1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33, 
  33– 200 Dąbrowa Tarnowska (pok. 17, I piętro)
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego;
 3. Drogą elektroniczną. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Druk wniosku oraz niezbędne załączniki zamieszczone są na stronie internetowej tutejszego Urzędu w części dotyczącej pracodawców i przedsiębiorców – dokumenty do pobrania – zakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

UWAGA:

 1. Wnioski doręczone za pomocą faksu lub  poczty e-mail lub  w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 2. Rozpatrzeniu będą poddane tylko i wyłącznie wnioski złożone w terminie naboru ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Fakt terminowego złożenia wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia.
 4. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z zasadą kolejności wpływu nie obowiązuje.
 5. Wnioski będą poddane rozpatrzeniu przez Urząd dopiero po zakończeniu ogłoszonego naboru.
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy rozpatrywaniu wniosków będzie uwzględniał dotychczasowe wsparcie udzielone ze środków KFS.
 7. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może rozpocząć się najwcześniej w miesiącu WRZEŚNIU 2017 r.

 

 

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju  nr 10 (I piętro), tel. 14 642 31 78 wew. 110

Aktualność dodana przez: Piotr Kilian (2017-07-25 12:35:18) , zredagowana przez: Barbara Wszół (2017-08-08 11:08:25)
Data wydarzenia : 2017-07-25
Data publikacji : 2017-07-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/wydarzenie/352/kolejny-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs