Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Projekt pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego”

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

  

Zapraszamy wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:  osób pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

 1. osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub

 2. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub

 3. osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

  

Pod pojęciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozumie się:

 

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654);

 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943);

 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz.546);

 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn.zm.);

 9. osoby niesamodzielne; 

 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 11. osoby korzystające z POPŻ.

 Klub Integracji Społecznej oferuje:

 • poradnictwo zawodowe

 • poradnictwo psychologiczne

 • zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych

 • pośrednictwo pracy 

 • szkolenia zawodowe

 • staże zawodowe

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotów kosztów dojazdu, stypendium za staż w kwocie 1280 zł brutto (staże trwające od 3 do 6 miesięcy), stypendia za szkolenia zawodowe.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019 roku.

  

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl
oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16

 

 

Aktualność dodana przez: Barbara Wszół (2018-01-24 08:17:47) , zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-24 10:23:14)
Data wydarzenia : 2018-01-24
Data publikacji : 2018-01-24

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupdt.pl/wydarzenie/379/projekt-pn-%E2%80%9Ekis-na-terenie-subregionu-tarnowskiego%E2%80%9D