Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do dnia 13.02.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 

1. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków KFS.W przypadku wykorzystania środków z KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony, a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS.

2. Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski mieszczą się w obszarze jednego z priorytetów ogłoszonych przez Ministra właściwego ds. pracy w ramach limitu na 2018 rok:

3. Ilość szkoleń przypadających na 1 osobę nie może być większa niż 2 szkolenia w roku.

4. Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia następujące kryteria oceny zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRPiPS tj.:

 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 • dostępność środków KFS i środków rezerwy KFS.

5. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 roku.

6. Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcywraz z załącznikami można składać:

 • Osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33, 33–200 Dąbrowa Tarnowska (pok. 17, I piętro)

 • Za pośrednictwem operatora pocztowego;

 • Drogą elektroniczną. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub

 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

W przypadku wniosków przesłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

 

7. Druk wniosku oraz niezbędne załączniki zamieszczone są na stronie internetowej tutejszego Urzędu w części dotyczącej pracodawców i przedsiębiorców – dokumenty do pobrania – zakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

UWAGA:

 

8. Wnioski doręczone za pomocą faksu lub  poczty e-mail lub  w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

9. Rozpatrzeniu będą poddane tylko i wyłącznie wnioski złożone w terminie naboru ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Wnioski, które wpłyną do PUP przed terminem i po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

10. Fakt terminowego złożenia wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia.

11. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z zasadą kolejności wpływu nie obowiązuje.

12. Wnioski będą poddane rozpatrzeniu przez Urząd dopiero po zakończeniu ogłoszonego naboru.

13. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy rozpatrywaniu wniosków będzie uwzględniał dotychczasowe wsparcie udzielone ze środków KFS.

14. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może rozpocząć nie wcześniej niż w drugiej połowie MARCA.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju  nr 12A (I piętro), tel. 14 642 31 78 wew. 212

 

Dąbrowa Tarnowska, dnia 29.01.2018 r.

Aktualność dodana przez: Barbara Wszół (2018-01-30 07:51:15) , zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-30 08:20:21)
Data wydarzenia : 2018-01-30
Data publikacji : 2018-01-30

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupdt.pl/wydarzenie/380/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs