Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Projekt "Twój wybór – twoja szansa!"

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że NS Konsulting  Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Twój wybór – twoja szansa! Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0211/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn) zamieszkujących  na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

 • Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

Należących  do co najmniej jednej  z poniższych grup:

 • Bezrobotni objęci III profilem pomocy 
 • Bierni zawodowo
 • Kobiety
 • Osoby niepełnosprawne

Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej.

 

Okres realizacji projektu 01.01. 2018 – 31.08.2018r.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika  oraz ustalenie IPD i ścieżki reintegracji . Każdy z uczestników/czek otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane  u nich potrzeby., w wymiarze 6 godzin przypadających na każdego uczestnika/czkę (2 spotkania po 3 godziny zegarowe). Zajęcia odbywać będą się średnio 2 razy w tygodniu.
 • Warsztaty autoprezentacji - Poradnictwo psychologiczne. Zajęcia zrealizowane zostaną 
  w trybie indywidualnym, przewidziane są dla 60 Uczestników Projektu, 16godzin/os. (4 spotkania po 4 godziny zegarowe) średnio raz na miesiąc.
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych  Zajęcia odbywać będą się grupowo podczas przewidzianych 20 godzin/ grupa (5 spotkań po 4 godziny zegarowe) średnio 1-2 razy na tydzień.
 • Szkolenia komputerowe –Szkolenie zostanie zakończone przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu. Zajęcia odbywać będą się grupowo podczas przewidzianych 64h/grupa  (16 spotkań po 4 godziny) średnio 3-4 razy na tydzień.  Godzina – 45 minut.
 • Szkolenia zawodowe  -Program szkoleniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb UP, uwzględniające specyfikę wewnątrzregionalną. Szkolenia odbywać będą się dla 60 UP w 5 grupach 12 osobowych, na każdą z grup przewidziane jest 1 godzin (10 spotkań x 8 godzin ) średnio 3-4 razy  na tydzień. Godzina – 45minut.
 • Staż przewidziany na 3 miesiące ( płatny), staż zgodny ze szkoleniem zawodowym, w którym uczestniczył UP,
 • Pośrednictwo pracy -  na każdą osobę przewidziane jest 6 godzin spotkań indywidualnych (6 spotkania po 1-2 godziny zegarowe) średnio raz w miesiącu.

Uczestnicy projektu otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,-stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe,  profesjonalną kadrę wykładowców, catering  certyfikaty. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do Uczestników Projektu.

 

KONTAKT:
e-mail: twojwybor-twojaszansa@nskonsulting.pl

http://www.projektynsk.pl/twoj-wybor-twoja-szansa/

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zespół projektu 
twojwybor-twojaszansa@nskonsulting.pl
tel.: 699 670 296

 

NS Konsulting Sp. z o.o.
ul. Skromna 5
20-704 Lublin


NIP: 712-31-34-173
REGON: 060391577
KRS: 0000313382
Konto bankowe: ING Bank Śląski  28 1050 1953 1000 0023 30 74 9520

Aktualność dodana przez: Barbara Wszół (2018-02-07 11:09:56) , zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-02-07 11:20:53)
Data wydarzenia : 2018-02-07
Data publikacji : 2018-02-07

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/wydarzenie/381/projekt-twoj-wybor-%E2%80%93-twoja-szansa!-